Kancelaria oferuje Państwu profesjonalne usługi z zakresu badania sprawozdań finansowych oraz ich przeglądu, jak również doradztwo z zakresu finansów, podatków i rachunkowości, systemów kontroli wewnętrznej.

Kancelaria Biegłego Rewidenta jest firmą audytorską wpisaną do rejestru działalności gospodarczej pod numerem 14712/2008. W dniu 5 lutego 2008 r. została wpisana przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów Uchwałą nr 82/8/2008 na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych - nr ewidencyjny 3344.

Zgodnie z wymogani dla firm audytorskich jest ubezpieczona od odpowiedzialności cywilnej.

Kancelaria jest zarejestrowana w ewidencji statystycznej pod nr REGON: 240827713, w ewidencji podatkowej pod nr NIP: 651 177 77 54